လူသားေတြရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကိုေပးဆပ္ႏူိင္ေသာလူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါရေစ။